Bell Schedules

TK and Kindergarten
Description / Period Start Time End Time Length
School Starts 8:05 AM
Recess (TK) 9:45 AM 10:00 AM 15 min
Recess (K) 9:15 AM 9:30 AM 15 min
Lunch 11:00 AM 11:45 AM 45 min
School Ends 1:41 PM
Grades 1, 2, and 3
Description / Period Start Time End Time Length
School Day Starts 8:05 AM
1st and 2nd Grade Recess 10:00 AM 10:15 AM 15 min
3rd Grade Recess 10:15 AM 10:30 PM 735 min
1st and 2nd Grade Lunch 11:15 AM 12:00 PM 45 min
3rd Grade Lunch 11:45 AM 12:30 PM 45 min
School Ends 2:31 PM
Grades 4, 5, and 6
Description / Period Start Time End Time Length
School Day Starts 8:00 AM
4th, 5th, and 6th Recess 10:15 AM 10:30 AM 15 min
4th Grade Lunch 11:45 AM 12:30 PM 45 min
5th and 6th Grade Lunch 11:30 AM 12:15 PM 45 min
School Ends 2:33 PM
Grades 7 and 8
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom 8:00 AM 8:20 AM 20 min
Period 1 8:20 AM 9:15 AM 55 min
Period 2 9:15 AM 10:10 AM 55 min
Nutrition 10:10 AM 10:20 AM 10 min
Period 3 10:20 AM 11:15 AM 55 min
Period 4 11:15 AM 12:10 PM 55 min
Lunch 12:10 PM 12:50 PM 40 min
Period 5 12:50 PM 1:45 PM 55 min
Period 6 1:45 PM 2:40 PM 55 min
Shortened Day Schedule Every Monday
Description / Period Start Time End Time Length
TK and Kindergarten 8:05 AM 12:41 PM 276 min
Grades 1-3 8:05 AM 1:07 PM 302 min
Grades 4-6 8:00 AM 1:05 PM 305 min
Grades 7-8 8:00 AM 1:20 PM 320 min